മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്

ഡിസൈൻ രൂപം മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ കാർ പകർത്താനും ഇരുവരും, ഗുണനിലവാരവും നിശ്ചയമാണ്.
 • ഷോക്ക് പ്രൂഫ് ഡിസൈൻ
 • ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടുപടി
 • ഒരു ബട്ടൺ തുടക്കം
 • സംഗീതം, വോള്യം ക്രമീകരണം
 • യുഎസ്ബി, എസ്ഡി കാർഡ് & എംപി 3 സോക്കറ്റ്
 • ഡി ഇഗിതല് വൈദ്യുതി ഡിസ്പ്ലേ, എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ
 • എഫ് പഴയ-കഴിയും ഹാൻഡിൽ, അപ്പുറത്തു ട്രോളി വീൽ ങ്ങൾ

ഓഡി ക്യു 5

ഡിസൈൻ രൂപം പെർഷ്കെയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ കാർ പകർത്താനും ഇരുവരും, ഗുണനിലവാരവും നിശ്ചയമാണ്.
  • 2.4G unique remote control
  • Shock proof design
  • Accelerator pedal
  • ഒരു ബട്ടൺ ആരംഭിക്കാൻ
  • സംഗീതം, വോള്യം ക്രമീകരണം
  • യുഎസ്ബി, എസ്ഡി കാർഡ് & എംപി 3 സോക്കറ്റ്
  • Digital power display and LED lights

മോട്ടോര് സൈക്കിള്

ഏത് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ലാസ്സിക്കൽ മോഡലുകൾ ആണ് സിമുലേഷൻ സൈക്കിൾ. നീളം ഏകദേശം 2 കുട്ടികൾക്ക്, നീണ്ട ഇസ്൧൨൦ച്മ്. അത്ഭുതകരമായ ഡിസൈൻ തണുത്ത രൂപം എല്ലാ കുട്ടികൾ അത് ശ്രമിക്കുക പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന.
  • മുന്നോട്ടും ബച്ക്വ്രദ്
  • ഫ്രണ്ട് വന്നിറങ്ങുന്നതും
  • ന് ശക്തി കീ
  • സംഗീതം, വോള്യം ക്രമീകരണം
  • യുഎസ്ബി, എസ്ഡി കാർഡ് & എംപി 3 സോക്കറ്റ്
  • പൌഡർ അളവ് ഡിസ്പ്ലേ
  • എ.ഡി. ഇ.എം.സി

കളിപ്പാട്ട കാർ

ഏത് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ലാസ്സിക്കൽ മോഡലുകൾ ആണ് സിമുലേഷൻ സൈക്കിൾ. നീളം ഏകദേശം 2 കുട്ടികൾക്ക്, നീണ്ട ഇസ്൧൨൦ച്മ്. അത്ഭുതകരമായ ഡിസൈൻ തണുത്ത രൂപം എല്ലാ കുട്ടികൾ അത് ശ്രമിക്കുക പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന.
  • മുന്നോട്ടും ബച്ക്വ്രദ്
  • നിറം ലൈറ്റുകൾ എൽഇഡി
  • വിവിധ സംഗീത വേണ്ടി മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ
  • സംഗീതം, വോള്യം ക്രമീകരണം
  • യുഎസ്ബി, എസ്ഡി കാർഡ് & എംപി 3 സോക്കറ്റ്
  • പൌഡർ അളവ് ഡിസ്പ്ലേ
  • എ.ഡി. ഇ.എം.സി

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം


WhatsApp Online Chat !