រោងចក្រថ្មី

យើងកំពុងកសាងរោងចក្រឱបថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តអានហ៊ុយឥឡូវនេះសេចក្ដីលម្អិតបន្ថែមទៀតនិងរូបភាពនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកនៅពេលក្រោយ។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: ធ្នូ 11-2018

WhatsApp Online Chat !